Årsmøte ACMP Norge 19. januar

Velkommen til årsmøte ACMP Norge kl 15.15- 16.00.

Agenda:

 1. Åpning
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Valg av møteleder og referent
 4. Årsmelding
 5. Økonomi
 6. Arbeidsplan, herunder komiteer det ønskes deltakelse i
  1. Endringskonferanse
  2. Kommunikasjon
  3. Aktiviteter (frokostseminar, nettverksmøter mm)
 7. Innkomne forslag
 8. Valg av
  1. Leder
  2. Styremedlemmer
   1. Ansvarlig for kommunikasjon
   2. Ansvarlig for aktiviteter
   3. Ansvarlig for endringskonferansen
   4. Ansvarlig for økonomi
   5. Ansvarlig for ACMP Standarden (I Norge)

Etter valget vil det bli anledning til å bli igjen i det digitalemøtet for å høre mer om det å engasjere seg i komiteene. 

Innmelding av saker til behandling på årsmøtet:

Frist for innmelding av saker som ønskes behandles må være styret i hende 14 dager før, dvs 5 januar. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzU0MzM1YzEtMzU3My00YzllLThlZDMtYjk0NjAyMGUwNGYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fec81f12-6286-4550-8911-f446fcdafa1f%22%2c%22Oid%22%3a%22a3976f86-967b-43ad-be01-98ebdcb5fc6d%22%7d

For å delta på årsmøtet må du være medlem av ACMP. Du kan melde deg inn her: https://www.acmpglobal.org/page/join_acmp

Skroll til toppen